Regulamin korzystania z Platformy „Lovemybike”

 1. Postanowienia Ogólne oraz Definicje:
  1. Niniejszy Regulamin Platformy określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy. Za pośrednictwem Platformy, Użytkownik może korzystać z opisanych w niniejszym Regulaminie Usług świadczonych przez Credom (Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego);
  2. Definicje:
   1. Agent – podmiot wykonujący czynności agencyjne pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładów ubezpieczeń, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami. Agent działa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
   2. Hasło – ciąg znaków, umożliwiający w połączeniu z Loginem uwierzytelnienie i autoryzację Klienta w ramach danego Konta Klienta na Platformie.
   3. Klient – osoba fizyczna, która jest stroną zawartej ze wskazanym TU umowy ubezpieczenia.
   4. Konto Klienta – zakładane przez Klienta konto na Platformie, do którego przypisana jest osoba fizyczna wraz ze swoim ubezpieczonym rowerem.
   5. Login – identyfikator Klienta, wykorzystywany przez niego w celu identyfikacji podczas korzystania z Platformy, umożliwiający w połączeniu z Hasłem autoryzację Klienta w ramach danego Konta Klienta na Platformie.
   6. Logowanie – logowanie do Platformy przy użyciu Loginu i Hasła.
   7. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia wydane przez poszczególnych Ubezpieczycieli, stanowiące integralną cześć Umowy ubezpieczenia. OWU regulują̨ m.in.:
    1. zasady zawierania, wykonywania i rozwiazywania poszczególnych Umów ubezpieczenia,
    2. prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia,
    3. sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela,
    4. wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej.
   8. CREDOM – Credom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-991), ul. Bruzdowa 98e lok.2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000670461, NIP 951-243-31-49, REGON 366872794, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00zł. Credom jest Agentem wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11232272/C.
   9. Platforma – Portal przeznaczony do prezentowania produktów ubezpieczeniowych i nabywania tych produktów przez Użytkowników oraz korzystania z innych funkcjonalności lub usług, o których mowa w Regulaminie, której administratorem jest Credom.
   10. Pliki cookies – pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej Credom zachowywane przez przeglądarkę̨stron internetowych na urządzeniu końcowym, z którego korzysta Użytkownik.
   11. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Platformy „Lovemybike”.
   12. Ubezpieczający – Użytkownik będący Klientem, który zawarł Umowę̨ ubezpieczenia za pośrednictwem Platformy, zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej.
   13. Rower – przedmiot Ubezpieczenia;
   14. Ubezpieczony – osoba wskazana w polisie, której interes majątkowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową.
   15. Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeniowy udzielający ochrony ubezpieczeniowej na podstawie danej Umowy ubezpieczenia.
   16. Umowa ubezpieczenia – umowa zawierana na odległość, za pośrednictwem Platformy, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się̨spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w niej zdarzenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
   17. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przy pomocy Platformy, składające się z Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i Usług pozostałych.
   18. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego – Usługi obejmujące czynności agencyjne pośrednictwa ubezpieczeniowego wykonywane przy pomocy Platformy, wskazane w pkt. 3 - 3.5 niniejszego Regulaminu.
   19. Usługi pozostałe – Usługi inne niż Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
   20. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług za pośrednictwem Platformy.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz warunki korzystania z Platformy
  1. Regulamin został nieodpłatnie udostępniony Użytkownikom w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą̨ systemu teleinformatycznego, którym posługuje się̨Użytkownik. Przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy ubezpieczenia, Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
  2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na świadczenie Usług przez Agenta na rzecz Użytkownika opisanych w Regulaminie i na warunkach w nim określonych.
  3. Korzystanie z Platformy oraz Usług za jej pośrednictwem wymaga:
   1. posiadania adresu e-mail i odpowiadającej mu elektronicznej skrzynki pocztowej w dowolnym serwisie, zabezpieczonej hasłem;
   2. dostępu do urządzenia końcowego połączonego z siecią̨ Internet, posiadającego lub połączonego z pamięcią pozwalającą na przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej;
   3. oprogramowania umożliwiającego otwieranie i odczytanie dokumentów w formacie .pdf, np. Adobe Reader oraz do otwierania zdjęć w formacje .jpg;
   4. poprawnie skonfigurowanej przeglądarki i internetowej: Firefox minimum 20.0, Internet
   5. Explorer minimum 10.0 lub Chrome minimum 30.0. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java Script i Plików cookies.
  4. Korzystanie z urządzeń lub programów niespełniających wymogów, o których mowa w pkt. 2.3 może uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy.
  5. Credom nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Platformy lub Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w przypadku podania przez Użytkownika lub Klienta danych nieprawdziwych, niekompletnych lub nieprawidłowych.
  6. Credom w ramach administrowania Platformą może zmieniać, w szczególności rozszerzać, funkcjonalności Platformy. Oferta produktów ubezpieczeniowych oferowanych na Platformie może być modyfikowana.
  7. Użytkownik powinien przyjmować do wiadomości, iż korzystanie z Platformy może wiązać się̨ z pewnymi, potencjalnymi zagrożeniami dla Użytkownika, wynikającymi z faktu świadczenia Usług drogą elektroniczną, pomimo stosowania przez Credom systemów zabezpieczających Platformę̨ przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajduje się na stronie www.lovemybike.eu.
 3. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
  1. za pośrednictwem Platformy Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego:
   1. zapoznania się̨ i otrzymywania OWU odnoszącego się̨do zawieranej przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia dotyczącej wybranego przez Użytkownika produktu ubezpieczeniowego;
   2. zawarcia z Ubezpieczycielem Umowy ubezpieczenia poprzez zamieszczony na Platformie formularz;
   3. dostępu do polis na trwałym nośniku (np. w formacie .pdf) potwierdzających zawarte Umowy ubezpieczenia.
  2. Zawarcie Umowy ubezpieczenia wymaga podania przez Użytkownika:
   1. danych Rower: producent, model, numer ramy, numer faktury/rachunku, opcjonalnie Użytkownik może wgrać od 1-4 zdjęć;
   2. danych osobowych takich jak: imię̨, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;
  3. Dane te będą̨automatycznie ładowane do formularza wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy Użytkownik podejmie decyzjęo zawarciu Umowy ubezpieczenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i aktualność podanych przez niego danych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia Umowy ubezpieczenia.
  4. Warunkiem zawarcia przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Platformy jest:
   1. akceptacja treści Regulaminu;
   2. potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy ubezpieczenia oraz akceptacja ich treści;
   3. uzupełnienie wymaganych informacji i danych we wniosku (formularzu) dostępnym na Platformie;
   4. wyrażenie niezbędnych zgód i złożenie wymaganych oświadczeń;
   5. złożenie wniosku ubezpieczeniowego.
  5. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez akceptację przez Ubezpieczyciela wniosku ubezpieczeniowego złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy. Zawarcie Umowy ubezpieczenia jest potwierdzone przez Ubezpieczyciela polisą. Polisa generowana będzie na Koncie Klienta.
 4. Usługi pozostałe
  1. Za pośrednictwem Platformy Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących pozostałych usług:
   1. zapoznania się̨ z opisem i ofertą produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Ubezpieczycieli;
   2. tworzenie i zarządzanie Kontem Klienta;
   3. przeglądania zawartych przez siebie Umów ubezpieczenia wraz z informacjami, jak zgłosić szkodę̨ubezpieczeniową;
   4. zmiany danych osobowych Użytkownika przetwarzanych na Platformie;
   5. otrzymywania informacji odnoszących się̨ do funkcjonalności Platformy oraz zawartych Umów ubezpieczenia;
   6. otrzymywania, w przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej zgody przez Użytkownika, informacji handlowych i marketingowych odnoszących się̨do oferowanych Usług oraz produktów ubezpieczeniowych.
  2. Zapoznanie się̨ z opisem i ofertami produktów ubezpieczeniowych nie wymaga założenia Konta Klienta. Korzystanie z pozostałych Usług na Platformie jest dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto Klienta.
 5. Konto Klienta na Platformie
  1. W celu utworzenia Konta Klienta na Platformie konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu dostępnym na Platformie adresu e- mail oraz Hasła. Utworzenie Konta jest również możliwe poprzez zalogowanie się do systemu za pośrednictwem facebook i google.
  2. Konto Klienta na Platformie zostaje utworzone niezwłocznie po wpisaniu Hasła lub poprzez logowanie na facebook lub google.
  3. Jeden adres e-mail może być przypisany wyłącznie do jednego Konta Klienta na Platformie.
  4. Użytkownik powinien wylogować się̨po każdym zakończeniu korzystania z Konta Klienta.
  5. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim swojego Konta Klienta, jak również Hasła.
  6. W celu przypomnienia Hasła, Użytkownik powinien skorzystać z opcji przypomnienia Hasła dostępnej na stronie logowania na Platformę̨.
  7. Po wejściu na stronę̨ do przypomnienia Hasła, Użytkownik powinien podać swój adres email i potwierdzić przejście do następnego kroku.
  8. Na aktualny adres e-mail Użytkownika zapisany na Koncie Klienta zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe Hasło, które po zalogowaniu do Konta Klienta Użytkownik może zmienić.
  9. Wskazanie adresu e-mail, Loginu oraz Hasła nie będzie miało wpływu na aktualnie przechowywane dane w systemach innych niż Platforma.
  10. Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta Klienta za pomocą̨odpowiedniej opcji udostępnianej przez Platformę̨. Usunięcie Konta Klienta jest możliwe po potwierdzeniu Loginu oraz Hasła.
  11. Usunięcie Konta Klienta jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy Użytkownik nie ma żadnych aktywnych Umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Platformy.
  12. W przypadku, gdy Użytkownik przestanie być Klientem, jego Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte z Platformy.
 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług
  1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług odbywa się̨ za pośrednictwem Platformy, tj. przy użyciu środka porozumiewania się̨na odległość, drogą elektroniczną. Integralną częścią̨umów o świadczenie Usług jest Regulamin i Polityka Prywatności
  2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje przez rozpoczęcie korzystania z Usługi dostępnej na Platformie i objętej Regulaminem, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania Regulaminu, oraz Polityki Prywatności.
  3. Aby wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia należy przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu w/w Umowy na adres: kontakt@lovemyboke.eu.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem w stosunku do danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług jest Credom;
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Credom zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w tym wskazanie jakim podmiotom i z jakich powodów takie dane są̨ udostępniane, a także wskazanie podstaw ich przetwarzania, opisane są̨ w dokumencie „Polityka Prywatności”, który jest udostępniany Użytkownikowi przed rozpoczęciem zbierania od niego danych osobowych, a także który jest dostępny na każde żądanie Użytkownika.
  4. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Credom można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@lovemyboke.eu
  5. Informacje dotyczące administratorów w stosunku do danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego podane są̨w OWU, a także będą̨ dodatkowo podane (wraz z dodatkowymi informacjami na temat zasad zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych) w odrębnym dokumencie w procesie dokonywania przez Użytkownika wyboru i przystąpienia do produktu ubezpieczeniowego danego Ubezpieczyciela.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na wskazany adres email: kontakt@lovemyboke.eu. Reklamacja dotycząca Usług powinna określać:
   1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Platformy,
   2. zarzuty Użytkownika,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację,
   4. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę̨reklamacji,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. Odpowiedzi na reklamacje dotyczące Usług będą udzielane w formie elektronicznej w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
  3. Reklamacje w sprawach dotyczących Umów ubezpieczenia rozpatrywane będą w trybie określonym w OWU.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogąelektroniczną.
  2. W sprawach dotyczących świadczenia Usług właściwe jest prawo polskie.
  3. Językiem stosowanym w relacjach między Użytkownikiem a Credom oraz Ubezpieczycielem jest język polski.
  4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących Usług przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, stosownie do informacji o dostępie do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów, zamieszczonych na stronie www.uokik.gov.pl. W przypadku reklamacji i roszczeń dotyczących Umów ubezpieczenia, Użytkownik powinien postępować zgodnie z OWU.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 lipca 2018 roku.